Näytä jälleenmyyjät lähellä Tee uusi haku

Michelin Nordic AB:n (MNAB) yleiset sopimusehdot

koskien Michelin Nordic AB:n (MNAB) tuotetoimituksia asiakkaille (Asiakas)

1. Johdanto: Näitä MNAB:n asiakkaiden saataville asettamia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkailta tuleviin tilauksiin riippumatta siitä, millä viestintämuodolla yleiset sopimusehdot on asetettu saataville kuten Internet-sivustolle www.michelin.fi/yleisetehdot.

Yleiset sopimusehdot ovat voimassa, kunnes MNAB asettaa asiakkaiden saataville muutetut tai päivitetyt yleiset sopimusehdot saataville asettamisen viestintämuodosta riippumatta.

MNAB ja Asiakas voivat kirjallisesti sopia poikkeuksista yleisiin sopimusehtoihin.

     

2    Hinnat, bonukset ja hyvitykset: Tilauksiin pätevät MNAB:n määräämät hinnat (ja ehdot), jotka ovat voimassatoimituksen lähetyspäivänä.

MNAB:lla on oikeus muuttaa voimassa olevia hintoja, mukaan lukien bonukset ja hyvitykset, ilmoittamatta siitä Asiakkaalle.

Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, ympäristömaksuja tai mitään tullimaksuja.

MNAB pidättää itsellään oikeuden määrätä lisämaksu ei-elektronisille (mukaan lukien puhelin) tilauksille sekä ei-elektronisille (eli paperilla toimitettaville) laskuille.

3    Toimitus:

3.1  MNAB vastaa kuljetuksesta Asiakkaan toimitusosoitteeseen, joka on rekisteröity Michelin-asiakastilille. MNAB pidättää itsellään oikeuden lisätä toimitusmaksu tilauksiin, jotka ovat arvoltaan vähäisiä.

3.2 MNAB pyrkii kohtuudella saavuttamaan toivotut toimituspäivät, mutta ei ole vastuussa siitä, jos se ei pysty siihen.

4    Maksuehdot: Maksun tulee olla perillä 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Velkakirjaa tai muuta maksusitoumusta ei pidetä maksusuorituksena ennen kuin se on kokonaan lunastettu. Mikäli Asiakas ei maksa ajallaan, MNAB:lla on oikeus  viivästyskorkoon, jonka määrä on kaksi (2) prosenttia kuukaudessa eräpäivästä alkaen. Asiakkaan, joka ei ole maksuehdoista reklamoinut MNAB:lle, katsotaan hyväksyneen nämä maksuehdot.

5    Omistusoikeus: Toimitetut tuotteet pysyvät MNAB:n omistuksessa, kunnes ne on sopimuksen ja soveltuvien yleisten sopimusehtojen mukaisesti kokonaan maksettu, sikäli kuin omistusoikeuden pidättäminen on pätevä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

6    Virheellinen tuote – ilmoitusvelvollisuus – korvaus

Vastaanottaessaan tavaran Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa toimitus vertaamalla toimitusta pakkaus-/toimitustodistukseen ja tarkistaa toimitus materiaali- ja valmistusvirheiden varalta, tuotteelle ja pakkaukselle aiheutunut vahinko sekä toimitusmäärä. Virheelliset tuotteet, jotka on vaihdettu, ovat MNAB:n omaisuutta ja ne tulee palauttaa MNAB:lle, ellei muutoin ole ohjeistettu. Ellei Asiakas ole ilmoittanut toimituksen virheistä annetussa ajassa ja jäljempänä mainittujen ehtojen mukaisesti, MNAB:n vastuu lakkaa kokonaan,   

6.1 Virheet, jotka ovat syntyneet kuljetuksen aikana:

      Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa tuotteet viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa sekä ilmoittaa välittömästi MNAB:lle kaikista näkyvistä ja piilevistä virheistä, joiden voidaan olettaa syntyneen kuljetuksen aikana. Jotta Asiakas olisi oikeutettu korvaukseen, ilmoitus on tehtävä kuljettajalle (merkintä rahtikirjoihin) ja MNAB:lle. Korvausta ei suoriteta, mikäli ilmoitus lähetetään MNAB:lle  enemmän kuin 7 päivän kuluttua.

6.2 Virhe tuotteessa ennen sen luovuttamista Asiakkaalle:

      MNAB vastuu virheistä koskee vain sellaista alkuperäistä virhettä, joka tuotteessa on ennen sen toimittamista Asiakkaalle. Virhe tarkoittaa materiaali- tai valmistusvirhettä. MNAB:lla on velvollisuus vaihtaa virheellinen tuote uuteen ja virheettömään, ellei tapauskohtaisen tutkimuksen ja virheen selvityksen päätetä, että Asiakkaan tulee maksaa uudesta tuotteesta.        Näitä koskevat vaatimukset tulee esittää suoraan ja välittömästi MNAB:lle tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Vaatimukset tulee esittää MNAB:lle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) viikkoa tuotteen tai sen osan vastaanottamisen jälkeen.

6.3  Virhe tuotteessa sen jälkeen, kun tuote on luovutettu Asiakkaalle:

      MNAB:n vastuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet olosuhteista, jotka saivat alkunsa sen jälkeen, kun tuotteen vahingonvaara siirtyi Asiakkaalle. MNAB:n vastuu ei esimerkiksi kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet tuotteen vääränlaisesta varastoinnista tai käsittelystä. Lisäksi MNAB ei ole miltään osin vastuussa vahingosta, joka aiheutuu MNAB:n tuotteiden epänormaalista käytöstä. Asiakkaan tulee noudattaa MNAB:n määräyksiä erityisesti tuotteen varastoinnin, asentamisen, täyttämisen, paineen ja käytön osalta. Asiakas on puolestaan velvollinen tiedottamaan näistä määräyksistä käyttäjille ja omille asiakkailleen.

      On kiellettyä muuttaa tai turmella kokonaan tai osin merkkejä tai numeroita MNAB:n tuotteissa ilman MNAB:n suostumusta. Lisäksi on kiellettyä myydä tuotteita, joita on muutettu tai turmeltu. 

6.4  Taloudellinen tappio:

      MNAB ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tuotannon tai voiton menetystä tai muuta taloudellista tai välillistä vahinkoa.

7    Uusien renkaiden palautus:

      MNAB hyväksyy palautettavaksi sellaiset uudet renkaat, jotka on toimitettu enintään 12 kuukautta ennen palautusta. Palautuksen edellytyksenä on Michelinin vahvistus. Vahvistuksen saatuaan Asiakas toimittaa Michelinille palautuskaavakkeen ja alkuperäisen laskun tai toimitusasiakirjan osoituksena ostosta, ennen kuin hyvitys annetaan. MNAB vähentää palautettavasta määrästä seuraavan palkkion kustakin palautettavasta renkaasta:

      80 euro Maatalousrenkaat, Maansiirto- ja teollisuusrenkaat,

      15 euro Henkilö- ja pakettiauton renkaat, 

      50 euro Kuorma- ja linja-auton renkaat.

8    MNAB:n suosittelemat olosuhteet: Asiakkaan tulee noudattaa ja kunnioittaa MNAB:n määrittelemiä varastoimiseen, rengasvalintaan, kiinnittämiseen, paineeseen, renkaiden käyttöön ja sen rajoituksiin, renkaiden valvontaan, korjaamiseen tai vastaaviin väliintuloihin, renkaiden huoltoon yms. liittyviä suositeltuja olosuhteita koskevia ohjeita, ja Asiakkaan tulee tiedottaa loppukäyttäjiä yllämainituista olosuhteista.

9    Korjaukset: Asiakkaan tulee kouluttaa kaikki työntekijänsä, jotka osallistuvat MNAB:n tuotteiden asettamiseen loppukäyttäjien käyttöön, ja kieltää kaikkien korjausten tekeminen (rengasrikot, vanteiden hitsaus yms.) ilman, että rengas irrotetaan ensin. Asiakas sitoutuu etsimään tietoa MNAB:n teknisistä asiakirjoista,  MNAB:n teknikolta tai MNAB:n verkkosivuilta osoitteessa www.michelin.fi.

10   Ylivoimainen este: Kukin osapuoli vapautetaan vastuusta, mikäli osapuoli ei kykene suorittamaan tämän sopimuksen mukaista velvollisuuttaan sellaisena aikana kun ja sikäli kuin velvollisuuden asianmukainen suorittaminen osapuolen toimesta estyy sellaisen olosuhteen takia, johon osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi luonnonmullistus, sota, terrorismi, kansalaislevottomuus, vahingonteko, lakko, työsulku, työtaistelu, kuljetuspalveluiden puute tai häiriö, tulipalo, tulva, pitkäaikainen kuivuus, äärimmäiset sääolot, lain tai viranomaisen määräyksen, säännön, asetuksen, ohjeen tai muun olosuhteen noudattaminen osapuolen kohtuullisen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella (”ylivoimainen este”). Ylivoimaisen esteen edellytyksenä on, että osapuolen ei olisi kohtuudella voitu odottaa huomioivan tapahtumaa ja sen vaikutuksia osapuolen kykyyn toimia tämän sopimuksen mukaisesti ja että osapuoli ei olisi voinut kohtuudella välttää tapahtumaa ja voittaa sen vaikutuksia.

      Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee ilmoittaa niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa toiselle osapuolelle sellaisen ylivoimaisen esteen alkamisesta ja lakkaamisesta. Mikäli näin ei tapahdu, kyseinen osapuoli ei vapaudu vastuusta sellaisen ylivoimaisen esteen aiheuttamasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisestä. Molempien osapuolten tulee kohtuudella pyrkiä estämään ja vähentämään ylivoimaiseen esteen aiheuttamaa tämän sopimuksen täyttämättä jättämisen vaikutusta.

11   Tekijänoikeus: Michelin sijoittaa voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen varmistaakseen, että sen tuotteet saavuttavat korkeatasoisen toimintakyvyn.  Michelin on tietoinen siitä, että tietyt organisaatiot yrittävät jäljitellä Michelinin tuotteita tai esittää omia tuotteitaan Michelinin tuotteina.  Mikä tahansa Michelin tuotteen loukkaus tai Michelinin immateriaalioikeuksien väärinkäyttö johtaa oikeustoimien aloittamiseen.

12   Luokittelut: Euroopan markkinoille tarkoitettujen renkaiden tulee noudattaa erityisiä lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Tämä näkyy renkaissa E2- tai vastaavana merkintänä. Michelin ei ole vastuussa renkaista, joita on myyty, jaettu tai käytetty Euroopassa, jos niissä ei ole E-merkintää. Michelin ei takaa niiden toimintakykyä.

13   Vientirajoitukset: Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat tuotteiden toimitusta, myyntiä, siirtoa, vientiä, uudelleensiirtoa tai jälleenvientiä, mukaan lukien taloudelliset sanktiot, vientivalvonta ja kauppasaarrot (“Pakotteet”).

13.1 Asiakas ei saa aiheuttaa joko suoraan tai välillisesti MNAB:lle tilannetta, jossa MNAB saattaisi rikkoa voimassaolevia Pakotteita. Edelleen Asiakas sitoutuu olemaan toimittamatta, myymättä, viemättä, siirtämättä, uudelleensiirtämättä, jälleenviemättä tai muullakaan tavalla asettamatta saatavaksi tai käytettäväksi MNAB:n toimittamaa tuotetta kiertääkseen tai välttääkseen voimassaolevia Pakotteita.

13.2   Asiakkaan tulee toimittaa, myydä, siirtää, viedä, uudelleensiirtää, jälleenviedä, muutoin asettaa saatavaksi tai käyttää tuotteita vain sovellettavan lain sallimalla tavalla, eikä Asiakas saa suoraan tai epäsuorasti toimittaa, myydä, siirtää, viedä, uudelleensiirtää, jälleenviedä tai muutoin asettaa saatavaksi tuotteita

a. millekään taholle, joka asuu tai sijaitsee, tai on rekisteröity tai perustettu, tai jonka kotipaikka tai pääkonttori sijaitsee Pakotteiden alaisella alueella;
b. millekään henkilölle, taholle tai yhteisölle, joka (i) on nimenomaisesti nimetty tai listattu Pakotteissa; (ii) on Pakotteissa nimenomaisesti nimetyn tai listatun henkilön omistuksessa tai hallinnassa; tai (iii) toimii Pakotteissa nimenomaisesti nimetyn tai listatun henkilön (pakotelistalla olevat henkilöt) lukuun tai puolesta; ja
c. mihinkään käyttöön, tarkoitukseen tai toimintaan, joka on kielletty tai jota on muutoin rajoitettu Pakotteissa, ilman Michelinin etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

13.3   Mikäli MNAB:lla on perusteltua syytä olettaa, että jokin sen tuote on toimitettu, myyty, siirretty, viety, uudelleensiirretty, jälleenviety tai muulla tavoin asetettu saatavaksi jollekin Pakotteiden alaiselle alueelle tai pakotelistalla olevalle henkilölle Pakotteessa tarkoitettuun käyttöön, tarkoitukseen tai toimintaan tai että näin on saattanut tapahtua, MNAB:lla on oikeus:

a. keskeyttää välittömästi Sopimuksen mukaisten suoritusten toimittaminen;
b. vaatia Asiakkaalta lisätietoja tai kirjallisia todisteita, kuten esimerkiksi:

i. Asiakkaan saamia lisenssejä, valtuutuksia, lupia tai hyväksyntöjä tuotteiden toimittamiseksi, myymiseksi, siirtämiseksi tai viemiseksi;
ii. Asiakkaalle toimitettuja loppukäyttäjätodistuksia tai loppukäyttäjän sitoumuksia;
iii. Kuljetus- tai kauppa-asiakirjoja, mukaan lukien laskut ja konossementit. voidakseen tarkistaa tuotteiden loppukäyttöä tai loppukäyttäjää koskevat tiedot, ja

c. kieltäytyä jatkamasta tuotteiden myyntiä, toimituksia ja siirtoja tai vientiä Asiakkaalle.

13.4   Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Michelinille, mikäli Asiakas tai jokin Asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluva yritys tai jokin näiden johtajista tai toimihenkilöistä on pakotelistalla. Lisäksi Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Michelinille, mikäli Asiakas on tietoinen siitä, että Asiakas tai Asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluva yritys tai jokin näiden johtajista tai toimihenkilöistä saattaa päätyä pakotelistalle, tai mikäli sillä on perusteltu syy epäillä näin tapahtuvan.

13.5   Mikäli Michelinin toimittama tuote toimitetaan, myydään, siirretään, viedään tai jaellaan edelleen tai muutoin asetetaan kolmannen tahon saatavaksi, Asiakkaan tulee tehdä kaikki kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että kyseiset kolmannet tahot (a) noudattavat sovellettavia Pakotteita; ja (b) eivät aiheuta sitä, että Michelin tulee rikkoneeksi mitään sovellettavia Pakotteita.

13.6 Asiakas vapauttaa MNAB:n vastuusta, joka liittyy tappioihin, kuluihin, korvausvaatimuksiin, vaurioihin sekä muihin kuluihin, mukaan lukien asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat siitä, ettei Asiakas ole noudattanut Pakotteita. Asiakkaan tulee hyvittää MNAB:lle kaikki näistä aiheutuvat tappiot ja kulut. Asiakas on itse vastuussa omista ja toimihenkilöidensä, työntekijöidensä, edustajiensa, tavarantoimittajiensa tai alihankkijoidensa toimista ja laiminlyönneistä riippumatta siitä, millä tasolla ne tapahtuvat, koskien tämän sopimuslausekkeen mukaisten velvoitteidensa toimeenpanoa.

14   Yleiset velvoitteet: Asiakas sitoutuu MNAB:n kanssa olevassa liikesuhteessa olemaan toimimatta tavalla, joka voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen kilpailuoikeudellisen rikkomuksen tai Asiakkaan tai Asiakkaan käyttämien kolmansien osapuolten palveluksessa olevien henkilöiden petoksen, lahjomisen, lahjuksen vastaanottamisen tai muiden korruptiorikosten perusteella. Asiakas sitoutuu lisäksi noudattamaan kaikkia tähän liikesuhteeseen sovellettavia lakeja ja asetuksia ja noudattamaan Michelin-konsernin tavaramerkkejä käyttöä koskevia ohjeistuksia.

Mikäli Asiakas rikkoo tämän kohdan määräyksiä, MNAB:llä on oikeus irtisanoa olemassa olevat sopimukset päättymään välittömästi ilman erillistä ilmoitusta ja keskeyttää kaikki neuvottelut.

15 Salassapito: Asiakas sitoutuu käsittelemään luottamuksellisena kaikkea kaupallista, teknistä ja muuta informaatiota, joka liittyy MNAB:n organisaatioon ja mikä ei ole julkisesti saatavilla ja jonka Asiakas on saanut tietoonsa kaupallisen yhteistyömme puitteissa. 

16   Henkilötietojen käsittely: Kummankin osapuolen on noudatettava niille EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU/2016/679) asetettuja velvollisuuksia ja kaikkia sovellettavia paikallisia lakeja sellaisina kuin ne ovat aika ajoin muutettuina (”tietosuojalainsäädäntö”). 

Siinä tapauksessa, että MNAB käsittelee asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja, MNAB sitoutuu noudattamaan Michelinin verkkosivustolla (www.michelin.fi) nähtävissä olevaa tietosuojaselostetta, jota päivitetään ajoittain.  Asiakas sitoutuu tiedottamaan kaikille rekisteröidyille kaikesta MNAB:n suorittamasta rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä tämän sopimuksen hallinnoimista tai Asiakkaan tekemää tilausta varten, ja Asiakas varmistaa, että sillä on olemassa kaikki tarvittavat asianmukaiset suostumukset ja ilmoitukset henkilötietojen laillisen siirtämisen ja muun käsittelyn mahdollistamiseksi MNAB:lle tämän sopimuksen voimassaolon ajaksi ja sen tarkoituksia varten. Asiakas on velvollinen noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä tämän sopimuksen koko voimassaolon ajan. Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen tietosuoja- ja tietoturvaselosteista ja hyväksyvänsä ne sekä MNAB:n verkkosivustoa koskevat käyttöehdot ja tämän sopimuksen täytäntöönpanossa käytettävät järjestelmät. Asiakas sitoutuu informoimaan edustajiaan ja työntekijöitään siitä, mikäli Siinä he haluavat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan eli oikeutta saada ilmoitus tietojen käsittelystä, oikeutta saada pääsy henkilötietoihin, oikeutta oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeutta vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, ja tarvittaessa oikeutta tietojen siirtämiseen ja oikeutta vastustaa automaattisesti tehtäviä päätöksiä ja profilointia, heidän tulee ottaa yhteyttä MNBA:n tietoturva- ja tietosuojajohtajaan osoitteessa www.michelin.fi/contact.  Jos Asiakas käsittelee MNAB:hen tai MNAB:n työntekijöihin liittyviä henkilötietoja, Asiakas sitoutuu rekisterinpitäjän ominaisuudessa noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä.

17   Muutokset yleisiin sopimusehtoihin: MNAB pidättää itsellään oikeuden muuttaa yleisiä sopimusehtoja milloin tahansa ilman ilmoitusta. Muutetut yleiset sopimusehdot ovat voimassa siitä hetkestä, kun ne on ensi kerran saatettu asiakkaiden saataville riippumatta saataville asettamisen viestintämuodosta.

      Voimassa olevat yleiset sopimusehdot ovat saatavilla MNAB:n Internet-sivulla (www.michelin.fi/yleisetehdot/) ja pyynnöstä myös asiakaspalvelun kautta sähköisessä muodossa tai paperiversiona:

Michelin Nordic AB

Kundtjänst, Box 47175, SE-100 74 Stockholm

e-post: orderfi@michelin.com

Puh +46 8 709 07 00

18   Riitojen ratkaisu: Yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja niitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (50/1988) (YK:n kansainvälinen kauppalaki) ei sovellu.

Käyttämääsi verkkoselainta ei tueta
Tämä verkkosivusto ei tue käyttämääsi verkkoselainta. Sen vuoksi kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi aiotulla tavalla. Tämä saattaa hankaloittaa sisältöjen selaamista. Käytä tai päivitä/asenna jokin seuraavista selaimista, jotta voit käyttää tätä verkkosivustoa mahdollisimman monipuolisesti.